Endopyelotomy Stent Set Polyurethan-Tecoflex®; Liegezeit bis 30T

Paediatric Stent Set, Liegezeit bis zu 30T Polyurethan Tecoflex®, einseitig offen

Paediatric Stent Set, Liegezeit bis zu 30T Polyurethan Tecoflex®, einseitig offen